OUR

TEAMs

LÊ QUỐC VINH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

View

LÊ QUỐC HƯNG
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

View

ĐỖ THỊ HẢI ĐĂNG
Tổng Giám Đốc

View

VƯƠNG TÚ NGỌC
Giám đốc Quan hệ khách hàng

View

TRẦN HỒNG NGỌC
Giám đốc Sáng tạo

View

TRẦN THỊ THÁI PHƯƠNG
Trưởng phòng Quan hệ khách hàng

View

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Trưởng phòng Truyền thông

View

PHAN NGỌC BÍCH
Trưởng phòng Quan hệ khách hàng

View

NGUYỄN MINH AN
Trưởng phòng Quan hệ khách hàng

View

TÔ THỊ HƯƠNG GIANG
Giám đốc Phát triển Kinh doanh

View


Do you want to become a part of us. Don’t be shy, just say hello.

Opening Job